In vitro oosit matürasyonu (IVM) gonadotropin stimülsayonu uygulanmadan, overlerden immatür oositlerin alınarak in vitro ortamında matürasyonu tamamlamayı amaçlayan bir yardımcı üreme tekniğidir.

Oosit aspirasyonu ile büyümüş fakat fonksiyonel olarak yetersiz (ovulasyon aşamasına gelmemiş) folliküllerden (10-12mm) oositler izole edilir. İmmatür oositlerin önemli bir kısmı IVM ile nüklear ve sitoplazmik matürasyonu tamamlar. IVF/ICSI (in vitro fertilizasyon/ intrasitoplazmik sperm injeksiyonu ) uygulaması ile fertilize olurlar. IVM ‘de overlerin stimüle edilmemesi ile hem tedavi masrafları hem de tedavi komplikasyonları minimale indirilmesi sağlanır. Maliyetinin ve yan etki potansiyelinin düşük olması ve siklusun daha az hasta takibi gerektirmesi avantajlarıdır.

Gebelik oranlarının IVF’ e oranla daha düşük olması en büyük dezavantajıdır. IVM yardımcı üreme tekniği olarak kullanılmasının yanında fertilitenin korunması ve yumurta bağışı programlarında da kullanılabilir. Polikistik over /polikistik over sendromu (PCO/PCOS) tanısı alan ve/veya daha önceden OHSS öyküsü bulunan hastalar IVM için en iyi seçilmiş gruptur. IVM , üzerinde daha çok çalışılması gereken ve gelecek için vaat eden bir yöntemdir.

 

Scroll to top